• ມ້ວນ Mn ສູງ
  • ມ້ວນ Mn ສູງ
  • ມ້ວນ Mn ສູງ

ມ້ວນ Mn ສູງ