• ຄ້ອນ Cr ສູງ
  • ຄ້ອນ Cr ສູງ
  • ຄ້ອນ Cr ສູງ

ຄ້ອນ Cr ສູງ